บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้

นายเจษฎา จันทสิงห์
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ว่าที่ร้อยตรียรรยงค์ บุญทา
ตำแหน่ง ครู

นางสาวญาณิศา สายมงคล
ตำแหน่ง พนักงานงานราชการ

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น